Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7

Teplická 7
83102 Bratislava
IČO: 31787088

Informácie o inštitúcii Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7

 

O škole

Škola vzdelávajúca podľa Programu APROGEN

Počas obdobia rokov 1993 až 2007 sa vytváral a overil nový vzdelávací model pre nadaných žiakov v intelektovej oblasti. Po ukončení overovania bol  odprezentovaný a obhájený ako autorský program - Program APROGEN, ktorého autorkou je PhDr. Jolana Laznibatová CSc. Je jedinečný tým, že ponúka komplexné vzdelávanie od prvej triedy po maturitu, resp. od 5 do 18 rokov, systém celodennej starostlivosti od 7,00 do 18 ,00 hod. so špecifickou úlohou ŠKD a popoludňajších aktivít žiakov. Tento systém zohľadňuje všetky špecifiká a odlišnosti vývinu intelektovo nadaných detí so silným zastúpením alternatívnych psychologických prístupov vo výchove. Tomu zodpovedá aj zameranie školy a to: Škola pre intelektovo nadaných žiakov a obohatenie učiva, zvýšenou psychologickou starostlivosťou a akceptovaním psychologických prístupov pri edukačnom procese. Škola si za 10 rokov oficiálneho pôsobenia, ale prakticky už 15-ročnej existencie vytvorila vlastné výchovno-vzdelávacie postupy a prístupy k žiakom so zohľadnením špecifičnosti a zvláštnosti vývinu nadaných detí. Vypracovala si vlastnú metodiku práce  s nadanými žiakmi v škole, pri ich vzdelávaní v homogénnych skupinách a to všetko v podobe nového Programu APROGEN (alternatívneho programu edukácie nadaných). Charakteristické pre tento Program je, že začína na báze psychologických vyšetrení, nomináciami, diagnostikou a výbermi žiakov do prvej triedy.  Následne pokračuje aplikáciou výchovno-vzdelávacieho programu pre intelektovo nadaných žiakov, ktorý je postavený na báze:

1.     zohľadňovaní  špecifických edukačných potrieb nadaných žiakov,

2.     rešpektovania aktuálnej vývinovej úrovne žiakov,

3.     akceptovania individuálnych odlišností žiakov,

4.     zohľadňovania zvláštností osobnostného vývinu nadaných,

5.     aplikovania psychologického pôsobenia a podpory pri rozvíjaní nadania, a to samozrejme pri realizácii kvalitnej, kreatívnej a nadštandardnej forme výučby v škole.

Táto škola v rámci svojho vzdelávacieho programu prináša a aplikuje nové progresívne prvky, ako napríklad: priateľskú, nestresovú a tolerantnú atmosféru školy, atmosféru bez strachu, agresivity a šikany, ranné komunity, ročníkové práce, projektové vyučovanie, konzultačné hodiny, neformálny partnerský vzťah učiteľ - žiak, s nadštandardnou komunikáciou učiteľ - žiak, škola – rodič.

Vzdelávanie v škole sa realizuje na dvoch úrovniach a to na I. stupni a na 8-ročnom gymnáziu. V roku 1993 sme začínali s jednou prvou triedou so 17 žiakmi, vo výročnom  10. roku existencie školy bolo na škole už 33 tried a v nich 595 žiakov, z toho na prvom stupni 275 a na gymnáziu 320 žiakov.

Od roku 1996 sa postupne pripájali k tejto alternatívnej forme vzdelávania aj ďalšie školy na Slovensku a pri ukončení pracovalo podľa Programu APROGEN 27 základných škôl, v ktorých sa vzdelávalo v špecializovaných triedach pre nadané deti takmer 3000 žiakov. Celkove bolo v roku 2007 do  Programu zapojených 6500 žiakov a viac ako 350 učiteľov a vychovávateľov. Dnes je to  636 žiakov v 28 mestách na Slovensku. Celý Program sa od začiatku realizuje za výraznej pomoci psychológov z pedagogicko-psychologických poradní.

 

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium nerobí zápisy do prvej triedy. Pre prijatie do Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium je potrebné absolvovať povinné psychologické vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychologických testov. Po splnení oficiálne platného kritéria nadania deti absolvujú ešte druhé= vyšetrenie úrovne všeobecných vedomostí, poznatkov a to najmä z čítania, písania a počítania na základe interných didaktických testov. Rovnako sa zisťuje aj úroveň osobnostnej, sociálnej a emocionálnej zrelosti úrovne komunikácie a zaznamenávajú sa všetky špecifiká t.j. disproporcie a asynchrónie vývinu jednotlivých detí.. Po splnení všetkých stanovených kritérií je každé dieťa zaradené do vzdelávacieho programu – do školy.  Rodič dostáva rozhodnutie o prijatí.

Po štyroch resp. piatich rokoch sa robí nové psychologické vyšetrenie za účelom postupu do osemročného gymnázia. Súčasťou týchto výberov je aj absolvovanie vedomostného testu CENTAX zameraného na logické myslenie, riešenie problémov a zistenie odbornej úrovne poznatkov najmä z prírodovednej oblasti. Rovnako na zistenie úrovne verbálnych schopností, tvorivosti  a písomného prejavu sa píše ESEJ zameraná na zistenie úrovne vedomostí zo slovenského jazyka a tvorivého písania. Testy sú postavené tak, aby sa mohli preukázať kvality detí nielen v matematike, ale aby sa zohľadnili aj špecifické schopnosti žiakov so zameraním na humanitný smer. Testy vyhodnocujú učitelia gymnázia. Podľa súhrnu získaných bodov sa urobí poradie žiakov a v zmysle určeného počtu na postup do gymnázia, títo postupujú do prímy. Ostatní postupujú  v zmysle platnosti nového zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní na druhý stupeň t. j. sekundárneho vzdelávania.

Ďalšie postupové resp. interné talentové testy a zároveň overenie získaných poznatkov a úrovne vedomostí realizujeme v ŠpMNDaG ešte aj v IV. ročníku t.j. kvarte osemročného gymnázia. Všetci žiaci povinne absolvujú náročnejšie individuálne psychologické vyšetrenie na overenie optimálneho rozvoja ich kognitívnych funkcií a komplexne zamerané dva testy a to z prírodovednej a humanitnej oblasti.

Vzhľadom na zameranie školy pre žiakov s intelektovým nadaním sa uskutočňuje aj záverečné psychologické vyšetrenie maturantov v VIII. ročníku gymnázia, teda v oktáve. Toto finálne vyšetrenie sa robí aj pre osobné potreby a celkovú informovanosť pre absolventov našej školy, o úrovni ich kapacity a potenciálu. Zároveň slúži aj pre školu ako výstupný test ppri maturite.

Celkovým a finálnym výstupným hodnotením pre každého žiaka ktorý absolvoval Program APROGEN v škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium je predovšetkým úroveň maturitných skúšok a ďalšie zaradenie do vysokoškolského programu obyčajne bez prijímacích pohovorov pre väčšinu našich žiakov a zároveň potvrdením efektivity výberov i vzdelávacích postupov.

 

Nadané deti

Ako sa prejavujú nadané deti?

Vynikajú už od útleho detstva. Sú mimoriadne aktívne, zvedavé, rýchlo chápu, majú vynikajúcu pamäť. Už v predškolskom veku sa zaujímajú o číslice a písmená

Majú špeciálne záujmy, netypické pre deti ich veku. Neustále potrebujú nové informácie, vytvárajú si svoj vlastný systém poznatkov. Okolo piateho roku vedia čítať, písať, počítať.

Stále sa pýtajú a experimentujú. Zaujíma ich zemepis, slnečná sústava, svet zvierat, ľudské telo, atď. Zároveň sa zaujímajú o veci, ktoré ostané deti nezaujímajú (otázky života a smrti, náboženstvo, politika atď.).

Prečo je pre nadané deti potrebná špeciálna škola?

Pretože im nestačia bežné detské hry a činnosti, aké robia ostatné deti ich veku, neuspokojujú ich aktivity, aké ponúka materská škôlka. Potrebujú odborné postupy a systematické vedenie pri rozvíjaní svojho nadania.

Potrebujú výrazne podnetné prostredie, ktoré by uspokojilo ich prirodzené záujmy a nadviazalo na ich vedomostnú úroveň. Preto je pre ne potrebná špeciálna škola, ktorá rozvíja ich schopnosti a nadanie, pretože rodičia samotní nedokážu naplniť ich vzdelávacie potreby a rozsah ich záujmov.

Nadané deti sú viac citlivé a zraniteľnejšie. Sú veľmi kritické aj sebakritické, niekedy neprístupné, uzavreté, menej komunikatívne. Vyhľadávajú skôr kontakty so staršími deťmi alebo s dospelými osobami. Preto treba s nimi pracovať inak.

Aká je Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti?

Od roku 1993 sa ako jediná svojho druhu špecializuje na vzdelávanie intelektovo nadaných detí. Sú to deti, ktoré už od útleho veku pútajú na seba pozornosť, vedia všetko skôr a naučia sa všetko ľahšie, lepšie a rýchlejšie. Pre tieto deti je potrebné pripraviť iné vzdelávacie programy, než aké ponúkajú štandardné školy. ŠpMNDaG je zameraná na rozvíjanie nadpriemerného nadania, vysokých intelektových schopností, a to formou alternatívneho vzdelávacieho programu, ktorý je postavený na individuálnom prístupe k žiakom a rešpektovaní jedinečnosti a výnimočnosti, osobnosti každého žiaka.

Čo má robiť rodič, ak má nadané dieťa?

V každom prípade je potrebné konzultovať postupy s odborníkmi – psychológmi. Pretože špeciálna poradňa pre nadané deti zatiaľ neexistuje, treba sa priamo obrátiť na ŠpMNDaG. Treba požiadať o stretnutie, odbornú konzultáciu, alebo psychologické vyšetrenie dieťaťa. Výsledky testov pomôžu aj rodičom správne postupovať a zorientovať sa pri výbere školy.

Čo najskorší kontakt s odborníkmi a odborná konzultácia mnohokrát pomôžu pri výchovných problémoch s nadanými deťmi. Rodičia totiž často samotní nevedia ako správne výchovne postupovať a usmerňovať vývin svojho dieťaťa.

Aký je postup pri zaraďovaní nadaného dieťaťa do ŠpMNDaG?

Je potrebné nadviazať kontakt priamo so školou – ŠpMNDaG. (Viď tiež Kontakt.) Škola robí poradenský servis pre nadané deti už od dvoch rokov. Zároveň pre nich a ich rodičov robí špeciálne stretnutia, konzultačné a poradenské služby, programy pre deti, psychologické vyšetrenia.

Psychologické vyšetrenie sa robí na škole. Deti pred vstupom do školy absolvujú psychologické vyšetrenie (IQ test ap. a zároveň aj vedomostné testy) a po splnení stanovených kritérií sú deti zaradené do prvej triedy ŠpMNDaG.

Čo ŠpMNDaG pripravila pre nadané deti?

Škola ponúka vzdelávanie intelektovo nadaných detí podľa vlastného vytvoreného Programu ERIN s vlastnými metodikami a vlastnými doplnkovými učebnicami pre nadané deti. Naša škola je:

  • škola, ktorá vychováva k samostatnosti a zodpovednosti,
  • škola, ktorá rozvíja tvorivé, abstraktné, logické a kritické myslenie,
  • škola, kde sú učiteľ a žiak partnermi,
  • škola, kde popoludní deti rozvíjajú svoje záujmy v krúžkoch (viď tiež Krúžky),
  • škola, kde je plynulý prechod na osemročné gymnázium bez prijímacích skúšok,
  • škola, kde sa deti rozvíjajú v tolerantnej, empatickej atmosfére, bez napätia, stresu, strachu a šikany.

Ako sa v ŠpMNDaG vyučuje?

Okrem bežného, štandardného učiva sa deti učia na princípe objavovania, experimentovania a to systémom riešenia problémových úloh. Učivo sa im nepredkladá hotové, ale postaví, položí sa otázka, problém – a deti ho riešia…

Vyučujú mladí, empatickí, flexibilní, pozitívne naladení a tvoriví učitelia. Učiteľ je partner, poradca, sprievodca svetom informácií. Učiteľ je kamarát, s ktorým si žiaci tykajú a môžu sa mu zdôveriť, ak majú problém.

Aké sú výsledky ŠpMNDaG?

Od vzniku prvých tried pre nadané deti sa počas pôsobenia školy ukázalo, že vzdelávanie nadaných detí vo vyrovnaných malých skupinách je vysoko efektívne.

ŠpMNDaG je škola, kde žiaci nájdu svoje zázemie, pozitívnu atmosféru zohľadňujúcu ich špecifické výchovné i vzdelávacie potreby, a preto chodia do školy radi. Tu sa rozvíjajú pod odborným dohľadom ich mimoriadne schopnosti a nadanie, ale aj osobnostné dispozície.

Vo všetkých hodnoteniach a súťažiach (pytagoriády, olympiády, Klokan, PISA, TIMMS) dosahujú žiaci vynikajúce výsledky.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

PhDr. Laznibatová Jolana, CSc. – riaditeľka školy
Mgr. Eva Dubeňová – pedagogická zástupkyňa školy
E-mail: smnd@smnd.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit